โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่งตำบลสามร้อยยอด

|

องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์