ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

|

อย่าพึ่งรีบเก็บ ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต #ตามพรบ_สาธารณสุข

ปี2564-65 จะยกเว้นอีกปี นะค่ะ ผ่านมติ ครม.แล้ว รอประกาศราชกิจจาฯ
ค่าธรรมที่ยกเว้น ได้แก่
1.ใบอนุญาติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2.ใบอนุญาติจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
3.ใบอนุญาติจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
4.หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.)
5.ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ทั้งนี้ ไม่ยกเว้น ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและค่าบริการ เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย