ระบบงานบริหาร งานบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล

Read More »